Có 1 kết quả:

duō shì zhī qiū

1/1

duō shì zhī qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) troubled times
(2) eventful period