Có 1 kết quả:

duō yuán yǔ zhòu

1/1

duō yuán yǔ zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

multiverse (cosmology)