Có 1 kết quả:

duō dǎng zhì

1/1

duō dǎng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

multi-party system