Có 1 kết quả:

duō dǎng xuǎn jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

multiparty election