Có 1 kết quả:

Duō lì

1/1

Duō lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dolly (1996-2003), female sheep, first mammal to be cloned from an adult somatic cell

Một số bài thơ có sử dụng