Có 1 kết quả:

duō gōng néng

1/1

duō gōng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) multi-functional
(2) multi-function