Có 1 kết quả:

duō gōng néng biǎo

1/1

duō gōng néng biǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

multifunction meter (e.g. for gas and electricity supply)