Có 1 kết quả:

duō chī duō zhàn ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

taking or eating more than one's due (idiom); greedy and selfish