Có 1 kết quả:

Duō hā Huí hé

1/1

Duō hā Huí hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Doha Round (world trade talks that began in Doha, Qatar in 2001)