Có 1 kết quả:

duō zuǐ duō shé

1/1

duō zuǐ duō shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gossip and meddle
(2) to shoot one's mouth off
(3) talkative