Có 1 kết quả:

duō duō shǎo shǎo

1/1

duō duō shǎo shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to some extent
(2) more or less