Có 1 kết quả:

duō zī duō cǎi

1/1

duō zī duō cǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diversity (of forms and colors)