Có 1 kết quả:

duō zǐ duō fú

1/1

duō zǐ duō fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the more sons, the more happiness (idiom)