Có 1 kết quả:

duō kǒng dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Porifera (phylum of sponges)