Có 1 kết quả:

duō shǎo yǒu xiē

1/1

duō shǎo yǒu xiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) somewhat
(2) more or less