Có 1 kết quả:

duō shān

1/1

duō shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountainous

Một số bài thơ có sử dụng