Có 1 kết quả:

duō xíng hé bái xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

polymorphonuclear leukocyte