Có 1 kết quả:

duō chóu shàn gǎn

1/1

duō chóu shàn gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

melancholy and moody (idiom); depressed personality