Có 1 kết quả:

duō shù dǎng

1/1

duō shù dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

majority party