Có 1 kết quả:

duō fāng

1/1

duō fāng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiều phía, nhiều ngả đường

Từ điển Trung-Anh

(1) in many ways
(2) from all sides