Có 1 kết quả:

duō fāng miàn

1/1

duō fāng miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many-sided
(2) in many aspects