Có 1 kết quả:

duō yú

1/1

duō yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more than
(2) greater than

Một số bài thơ có sử dụng