Có 1 kết quả:

duō xīng

1/1

duō xīng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trời nhiều sao

Từ điển Trung-Anh

starry

Một số bài thơ có sử dụng