Có 1 kết quả:

duō zāi huā shǎo zāi cì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) talk nicely and avoid disputes
(2) give compliments and not remarks