Có 1 kết quả:

duō mó guāng xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

multimode fiber