Có 1 kết quả:

duō shù mù

1/1

duō shù mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wooded