Có 1 kết quả:

duō mín zú guó jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

multi-ethnic state