Có 1 kết quả:

duō lǜ lián běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) polychlorinated biphenyl
(2) PCB