Có 1 kết quả:

duō bàn suàn

1/1

duō bàn suàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese elephant garlic