Có 1 kết quả:

duō chǎn

1/1

duō chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prolific
(2) fertile
(3) high yield