Có 1 kết quả:

duō mǐ nuò

1/1

duō mǐ nuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

domino (loanword)