Có 1 kết quả:

duō mǐ nuò gǔ pái

1/1

Từ điển Trung-Anh

dominoes