Có 1 kết quả:

duō lì zǐ xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

many particle systems (physics)