Có 1 kết quả:

duō xì bāo

1/1

duō xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

multicellular