Có 1 kết quả:

duō xì bāo shēng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

multicellular life form