Có 1 kết quả:

duō ròu zhí wù

1/1

duō ròu zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

succulent (plant)