Có 1 kết quả:

duō tài lián

1/1

duō tài lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

polypeptide chain