Có 1 kết quả:

duō xiàn rǎn sè tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

polytene chromosome