Có 1 kết quả:

duō xiàn rǎn sè tǐ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

polytene chromosome