Có 1 kết quả:

duō jiǎo xíng

1/1

duō jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) polygon
(2) same as 多邊形|多边形