Có 1 kết quả:

duō móu shàn duàn ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ ㄕㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) resourceful and decisive
(2) resolute and sagacious