Có 1 kết quả:

duō xiè

1/1

duō xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many thanks
(2) thanks a lot