Có 1 kết quả:

duō zú dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) myriapod
(2) centipedes and millipedes