Có 1 kết quả:

duō zú dòng wù ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) myriapod
(2) centipedes and millipedes