Có 1 kết quả:

Duō nǎ tài luó

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Donatello (c. 1386-1466)
(2) Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early Renaissance painter and sculptor