Có 1 kết quả:

duō chóng

1/1

duō chóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

multi- (faceted, cultural, ethnic etc)