Có 1 kết quả:

duō chóng guó jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

dual nationality