Có 1 kết quả:

duō chóng xìng

1/1

duō chóng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

multiplicity