Có 1 kết quả:

duō chóng jié jú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) alternate ending
(2) multiple endings