Có 1 kết quả:

duō nàn xīng bāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

much hardships may awaken a nation (idiom); calamity that prompts renewal