Có 1 kết quả:

duō xiàng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) polynomial (math.)
(2) multinomial