Có 1 kết quả:

duō xiàng shì fāng chéng zǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) system of polynomial equations